Skibslaget Åfjordsbådenes arkiv 1999-2006

Find Skibslagets rigtige, opdaterede hjemmeside på www.skibslaget.dk

Forsiden - Om skibslaget - Vedtægter for Skibslaget Åfjordsfembøringerne
 
 • Forsiden
 • Om Skibslaget
 • Udlejning
 • Kontakt
 • Bliv medlem
 • Links
 • For medlemmer

 • Kontingenter
  Mødereferater
  Vedtægter
  PR-materiale

  Om Søblomsten
  Flere billeder af Søblomsten
  Søblomstens sang

  Om Blaaheia
  Flere billeder af Blaaheia
  Billeder fra Kartoffelkalasen 2000
  Billeder fra Østersøturen 2000
  Blaaheias sang fra Østersøturen

  Hvordan man ror en fembøring

  Skøjteløb

   

   

  Vedtægter

  Kan også downloades som pdf her...

  Vedtægter for ”Skibslaget Åfjordsbådene”


  1. Skibslagets navn er ”Skibslaget Åfjordsbådene”. Skibslaget og bådene har hjemsted i Århus.
  2. Skibslagets formål er at eje og drive bådene ”Søblomsten” og ”Blaaheia”. Derudover er formå-let – blandt andet via ungdomsarbejdet – at formidle kendskabet til kystkulturen og de kulturhi-storiske værdier, de håndværksmæssige traditioner og det friluftsliv, der knytter sig til råsejls-fartøjer.
  3. Enhver kan optages som medlem af skibslaget. Generalforsamlingen fastsætter en øvre græn-se for hvor mange medlemmer, der kan optages i skibslaget. Enhver kan optages som støt-te/passivt medlem.
  4. De til enhver tid værende medlemmer af skibslagets bestyrelse hæfter personligt og solidarisk for skibslagets gæld.
  5. Generalforsamlingen er skibslagets øverste myndighed.
  6. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt, så vidt muligt i marts, og denne skal varsles skriftligt mindst en måned før afholdelse.
  7. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed.
  8. Generalforsamlingens dagsorden udarbejdes af bestyrelsen og indeholder som minimum flg. punkter:
  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
  • Fremlæggelse og vedtagelse af det kommende års budget. Herunder fastlæggelse af kontingent og sejladsafgift.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af kasserer, bestyrelse, to revisorer og suppleanter til bestyrelsen.
  • Evt.
  9. Stemmeberettigede på generalforsamlingen samt opstillingsberettigede til bestyrelsen, kasse-rer- og revisorposterne er medlemmer, der senest 14 dage inden generalforsamlingen har be-talt kontingent for indeværende sejlsæson. Sejlsæsonen går fra 1. maj til 30. april.
  10. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen.
  11. Øvrige forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
  12. Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles skriftligt af mindst en tredjedel af medlemmerne eller en enig bestyrelse mindst en må-ned før afholdelse.
  13. Bestyrelsen består af syv medlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
  14. Skibslaget tegnes af kassereren. Ved større økonomiske dispositioner, stiftelse af gæld og afhændelse tegnes skibslaget af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
  15. Bestyrelsen samles så ofte forholdene kræver det. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle med-lemmer.
  16. Bestyrelsen varetager den daglige drift af skibet.
  17. Bestyrelsen godkender efter ansøgning skippere.
  18. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af skibslaget. Beslutningen om eksklusion skal fore-lægges på generalforsamlingen, såfremt det ekskluderede medlem forlanger det.
  19. Bestyrelsen udarbejder hvert år et regnskab og et budget, der forelægges på den årlige gene-ralforsamling.
  20. Skibslaget kan opløses ved almindelig stemmeflerhed på to på hinanden følgende generalfor-samlingen med mindst en måneds mellemrum.
  21. Såfremt skibslaget opløses, skal et eventuelt overskud i skibslaget anvendes til at formidle kendskabet til kystkulturen og de kulturhistoriske værdier, de håndværksmæssige traditioner og det friluftsliv, der knytter sig til råsejlsfartøjer.


  Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. marts 2002